نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
دیرشد زمآن زایمان - من در تاریخ 96/1/4به سونوگرافی مراجعه کردم وبایوفیزیکال دادم به من گفتن هفته 40 هستم یعنی نوشته acهفته 39 وpbd هفته 40میخوان بتونم من الان چندهفته دارم؟تاریخ زایمان من درسونو96/1/18 میخواهم طبیعی زایمان کنم دکتر علوی گفتن تا 7امن وقت دارم اما هنوزدرر زایمان ندارم ؟ جفت من خلفی و سرنوزادردلگن فقط گاهی کمردرددارم من الان چکارکنم باتوجه به اینکه حرکات بچه خوب است و من ترشحاتی فقط بیرنگ گآهی سفیدرود آیا بایدمنتظربمونم؟
154 بازدید - خانم 37 ساله
پاسخ