نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
مشکل بلع - باسلام نوزادشش ماه ونیمه دارم که موقع غذادادن باقاشق یاهرچیزدیگربه اوگریه میکندویاناراحت است.غذا(فرنی یاحریره بادام)رابه راحتی نمیبلعد.سینه مادرراهم فقط میلیسدومک قوی نمیزند.شیشه راهم فقط بالثه فشارمیدهد.پستانک راهم دردهان نمیتواندنگه داردوازدهانش بیرون میافتد.فکش محکم است اما قدرت مک زدن وبلع ندارد.آب دهانش ازتقریبا دوماهگی میریزد.زبانش راازموقع تولدبیرون میدهدهنوزهم همینطوراست.خیلی بدخواب است شبهادوساعت تقریباهرشب بیداراست.ازخواب حتی درسکوت اطراف به شدت میپردوجیغ میکشد که الان کمی بهترشده.گاهی سینه راباهرمک زدن رها میکند.تادوناهگی تقریباهمه چیزعادی بوداماازآن به بعدگریه هاوجیغ های غیرقابل کنترل وامتناع ازشرخوردن شروع شدوتاچهارماهگی تقریباادامه داشت.اماامتناع ازخوردن هنوزهم ادامه دارد.وبه همین دلیل شل ترازهم سن وسالانش است.زوربه خودش وارومسکند وقتی بغلش میکنیم درحدی که قرمزمیشود امامدفوع نمیکند.گازمعده ازهمان ماه اول بوی تندی داشت.گردن میگیرد وگاهی پاهایش وقتی نگهش دارم صاف میکند.مشکل چیست؟باتشکر
122 بازدید - خانم 0 ساله
پاسخ