نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

chevron_left کاور صفحه دکتر بهمن علیمرادی

دکتر بهمن علیمرادی

تصویر دکتر بهمن علیمرادی star 4.6 (452 رای)

چهارراه آزادشهر، بین معلم ۸ و ۱۰، برج آبشار، طبقه ۶ واحد ۶۰۳ 

 بهمن علیمرادی- موسس مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سیب
دارای پروانه از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، شماره مجوز : ۳۱۸۸
مدرک: دکترای روانشناسی ، کارشناس ارشد روانشاسی بالینی.
شغل: کارشناس سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز بهداشت شهرستان چناران؛ مرکز بهداشت گلبهار ؛
مدیر دپارتمان تخصصی روانشناسی سیب ؛ مسئول مرکز بازتوانی و ترک اعتیاد روزگار نوین؛ عضو رسمی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور
. آدرس دفتر مشاره و روانشناسی ؛ وکیل آباد (بین ۷ و ۹ ) پلاک ۶۷
l.alimoradi@yahoo.com : ۰۵۱ آدرس پست الکترونیک - تلفن و نمابر: ۳۶۰۱۷۱۹۳


تحصیلات دانشگاهی؛
کارشناسی؛ روانشناسی
کارشناسی ارشد؛ روانشناسی بالینی
دکترای تخصصی؛ روانشناسی
سوابق کاری؛
نام محل کار سمت
دانشگاه علوم پزشگی؛ شبکه بهداشت و درمان چناران؛ مرکز بهداشت گلبهار کارشناس سلامت روان
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز بهداشت استان (مرکز سلامت روان جامعه نگر) کارشناس ارشد سلامت روان جامعه نگر
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز بهداشت استان کارشناس پیشگیری از سومصرف الکل
مرکز مشاوره ذهن و زندگی روان درمان و سکس تراپ
مرکز مشاوره دانشگاه آزاد روان درمان و زوج درمان
موسسه روزگار نوین مرکز ترک اعتیاد روزگار نوین روانشناس
مرکز مشاوره بهمن علیمرادی زوج درمان
مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سیب روان درمان و مدرس آموزش روانشناختیمقالات لاتین؛
- Alimoradi, B., Aubia, S. & Yousefia, Sh. (۲۰۱۱). Comparing the activity of brain/behavioral
systems and happiness in male and female students, Procedia - Social and Behavioral Sciences, ۳۰:
۱۵۷۶ – ۱۵۸۰.
- Alimoradi, B.(۲۰۱۱).The Comparing activity of brain/behavioral systems and mental health in
normal and addict’s individuals , Procedia - Social and Behavioral Sciences, ۳۰ : ۱۷۰۳ – ۱۷۰۸.
- Aubia, S., Yousefia, Sh .& Alimoradi, B. (۲۰۱۱). Relationship between Brain/Behavioral systems
and mental health among students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, ۳۰: ۱۶۸۳ – ۱۶۸۷.
- Alimoradi, B., Aubia, S. & Yousefia, Sh. (۲۰۱۱). Comparing the activity of brain/behavioral
systems and happiness in male and female students, Procedia - Social and Behavioral Sciences, ۳۰:
۱۵۷۶ – ۱۵۸۰.
- Alimoradi, B.(۲۰۱۱).The Comparing activity of brain/behavioral systems and mental health in
normal and addict’s individuals , Procedia - Social and Behavioral Sciences, ۳۰ : ۱۷۰۳ – ۱۷۰۸.
- Alimoradi, B. & Fatehi, M. (۲۰۱۱). Comparison of the Metacognition Beliefs and Thought Control
Strategies in Patients with Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) and Non-Patient İndividuals,
Global Journal of Psychology Research. ۱, ۰۱-۰۷.
- Alimoradi, B. & Fatehi, M. (۲۰۱۱). Brain Behavioral Systems: Personality Biological Structures
in Adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorders (ADHD), Global Journal of Psychology
Research. ۱, ۸-۱۳.
- ....&Alimoradi, B.(۲۰۱۱). Depression and Anxiety in a Cardiovascular Outpatient Clinic: A
deive study. Iran J Psychiatry, ۶: ۱۲۵-۱۲۷.
- Alimoradi, B .(۲۰۱۱).The effectiveness of wells met cognitive model in the treatment of an
obsessive compulsive disorder case, ۷ th international congress of cognitive psychotherapy
"clinical science" Istanbul, Turkey, June ۲-۵.
- Alimoradi, B. & Fatehi, M.( ۲۰۱۲).Brain behavioral systems: personality biological structures in
adults with attention deficit hyperactivity disorders (ADHD), world conference on educational
sciences, University of Barcelona, Barcelona – Spain ۰۲-۰۵ February.

- Alimoradi, B. & Fatehi, M. (۲۰۱۲).Brain behavioral systems: personality biological structures in
patients with obsessive –compulsive disorder (OCD), world conference on educational sciences,
University of Barcelona, Barcelona – Spain ۰۲-۰۵ February.
- Rajaei,AR., Alimoradi, B., Rowshan,H.& Enferadi,M. (۲۰۱۲).Comparison of the metacognition
beliefs and thought control strategies in patients with obsessive-compulsive disorder (OCD) and
non-patient individuals, world conference on educational sciences, University of Barcelona,
Barcelona – Spain ۰۲-۰۵ February.
- Khaefi Ashkezari , M., Alimoradi, B.& Bayazi,MH. (۲۰۱۲).Analysis of effect of spiritual
intelligence education on life quality, depression, anxiety, and stress in patients with chronic renal
disease, world conference on educational sciences, University of Barcelona, Barcelona – Spain ۰۲-
۰۵ February.
- Abbas Zavar; Bahman Alimoradi; Lida Jarrahi; Nafiseh Khosravi .(۲۰۱۴).Evaluation of the
Reliability and Validity of Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT). Volume ۳,
Supplement ۱, Page ۸-۸.
- Abbas Zavar; Lida Jarahi; Bahman Alimoradi; Nafiseh Khosravi .(۲۰۱۵). The Alcohol Use
Disorders Identification Test (AUDIT): Reliability and Validity of the Persian version: Volume ۴,
Issue ۱, Page ۳۷-۴۲.
مقالات فارسی؛
- علیمرادی، بهمن؛ هوشیار، سمانه؛ مدرس غروی، مرتضی.( ۱۳۹۰ ) . فعالیت سیستم های مغزیرفتاری و سلامت روان در افراد معتاد وابسته به مواد
.۳۰۴-۱۳ ،(۴) مخدر و افراد بهنجار، مجله اصول بهداشت روانی، سال ۱۳
- شاره، حسین؛ علیمرادی، بهمن. ( ۱۳۹۲ ). سیستم های مغزی- رفتاری، باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر در بیماران مبتلا به اختلال
.۲۱-۱۱.(۱۹) ، وسواسی- اجباری، مجله روانشناسی بالینی، سال پنجم، شماره ۳
- فاتحی، مونا ؛علیمرادی، بهمن. ( ۱۳۹۱ ). بررسی رابطه بین فعالیت سیستم های مغزیرفتاری، باورهای فراشناختی و اهمال کاری در بیماران مبتلا
اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد- تربت جام – ۱۰ و ۱۱ خرداد. .(MDD) به افسردگی اساسی
یک رویکرد عصب روانشناختی جدید در تبیین و درمان اختلالات روانی. : (MCDM) - علیمرادی، بهمن .( ۱۳۹۱ ). مدل طراحی فراروانی شناختی
اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد- تربت جام – ۱۰ و ۱۱ خرداد .
- خائفی ، مهشید؛ بیاضی ، محمد حسین ؛ علیمرادی، بهمن؛ کاشفی، طیبه .( ۱۳۹۱ ). بررسی تاثیر آموزش هوش معنوی بر کیفیت زندگی ، افسردگی
، اضطراب و استرس در بیماران مزمن کلیوی. اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد- تربت جام – ۱۰ و ۱۱
خرداد .- علیمرادی، بهمن؛ رحمانی، مهدی؛ تنهاطلب، حسین .( ۱۳۹۱ ). فعالیت سیستم های مغزی ، افسردگی، اضطراب و استرس در بیماران مبتلا به سوء
مصرف مواد.اولین همایش ملی دوسالانه آسیب های اجتماعی ایران. بیرجند، فروردین .
عضویت در مجامع علمیتشکل و سازمان ها؛
تالیف کتاب
کتاب صمیمت ، احترام و قدرانی اصول ماندگاری در ازدواج ا ن ت ش ا ر ا ت ب ه نشر ۱۳۹۵
کتاب رشد اجتماعی کودک ا ن ت ش ا ر ا ت ب ه ن شر ۱۳۹۵
کتاب ۲۸ اشتباه والدین در تربیت فرزندان انتشارات به نشر ۱۳۹۵
همایش ها؛
۲nd World Conference on Psychology, Counselling and
Guidance.
داور همایش ۲۰۱۱
اولین همایش پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد کمیته ویرایش مقالات ۱۳۹۱
همایش کرامت انسانی در سلامت روان در دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی دبیر علمی همایش ۱۳۹۵
نام انجمن تشکل سال عضویت مدت عضویت نوع فعالیت
۲ سال دبیر انجمن ۱۳۹۰- انجمن علمی دانشجویی ۱۳۸۸
باشگاه پژوهشگران جوان ۱۳۸۸ ادامه دارد عضو
باشگاه پژوهشگران و جوان و نخبگان ۱۳۹۰ ادامه دارد عضو فعال استعداد درخشان و نخبگان
عضو سازمان نظام روانشناسی
جمهوری اسلامی ایران
۱۳۹۲ ادامه دارد دارای شماره پروانه از سازمان نظام جمهوری اسلامی ایران
به شماره ۳۱۸۸

گزیده ای از سوابق تدریس؛
عنوان دوره نوع فعالیت مدت دوره محل برگزاری سال
کارگاه آموزش مهارت های زندگی مدرس ۳ روز بهزیستی خواف ۹۰
کارگاه آموزش مهارت های زندگی مدرس ۳ روز بهزیستی تربت جام ۹۰
کارگاه آموزش پیشگیری از طلاق مدرس ۳ روز مرکز مشاوره دانشگاه آزاد ۸۹
کارگاه آموزشی ارتباطات انسانی مدرس ۲ روز بانک مسکن ۹۰
کارگاه آموزشی رفتار سازمانی مدرس ۲ روز بانک مسکن ۹۰
کارگاه آموزش مهارت های زندگی مدرس ۲ روز دانشکده پرستاری ۹۱
کارگاه آموزش مهارت های زندگی مدرس ۲ روز دانشکده علمی- کاربردی ۹۱
مقدمات مدرس ۳ روز مرکز مشاوره انگیزش ۹۱ sex therapy کارگاه
متوسطه مدرس ۳ روز مرکز مشاوره انگیزش ۹۱ sex therapy کارگاه
پیشرفته مدرس ۳ روز مرکز مشاوره انگیزش ۹۱ sex therapy کارگاه
مدرس ۲ روز اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ۹۱ ACT کارگاه
کارگاه فرزند پروری مدرس ۳ روز مرکز بهداشت استان(مرکز رفقی) ۹۲
کارگاه خاطره درمانی مدرس ۱ روز مرکز بهداشت استان ۹۲
کارگاه فراشناخت مدرس ۱ روز مرکز بهداشت استان ۹۲
کارگاه خاطره درمانی برای سالمندان مدرس ۱ روز سرای سالمندان بهزیستی ۹۲
۹۲ ( کارگاه اخلاق و رفتار سازمانی مدرس ۱ روز مرکز بهداشت استان(مرکز ۳
کارگاه درمان پذیرش و تعهد زوجین مدرس ۲ روز موسسه سیب ۹۳
کارگاه درمان مشکلا ت جنسی مدرس ۲ روز موسسه سیب ۹۳
کارگاه آموزشی باشگاه مغز مدرس ۲ روز دانشگاه علوم بهزیستی ۹۳
کارگاه توانمندسازی شناختی
(بحران سالمندی ) باشگاه مغز
مجری و مدرس ۱۶ جلسه مرکز نگهداری روزانه سالمندان ۹۳
بهمن علیمرادی نظام روانشناسی: ۳۱۸۸
گزیده ای از سخنرانی ها؛
عنوان دوره نوع فعالیت مدت دوره محل برگزاری سال
صمیمیت در ازدواج سخنران دو ساعت مرکز بهداشت استان ۹۲
سخنران دو ساعت مرکز بهداشت استان ۹۲ act تعهد در ازدواج بر اساس نظریه
اخلاق و رفتار سازمانی سخنران دو ساعت مرکز بهداشت استان ۹۲
زندگی به سبک اسلامی سخنران دو ساعت (پدافند هوایی) ۹۳
سالمندی سخنران دو ساعت مرکز بهداشت استان ۹۲
مدیریت استرس سخنران دو ساعت ارتش ۹۲
مدیریت تعارض زناشویی و تحکیم خانواده سخنران دو ساعت مرکز بهداشت استان ۹۳