نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

درمانگاه شبانه روزی شفامهر
درمانگاه شبانه روزی شفامهر
درمانگاه شبانه روزی شفامهر

تقاطع هاشمیه و پیروزی، به سمت میدان حر، جنب پیروزی 38، کلینیک شفامهر، طبقه فوقانی داروخانه دکتر منتظمی

051-38832951-38832952